Kasten

Keukens

Meubels

Exterieur

Projecten

Veel meer!

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden” van Nikiz, gevestigd en kantoorhoudende te 6333 BH Schimmert aan de Hoofdstraat nr. 103, met als KVK-nummer 67262473, hierna te noemen “Nikiz”.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en of koop en verkoop door Nikiz aangegaan.
 2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Nikiz zijn voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden is slechts bindend indien deze schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Artikel 2 OFFERTES
 1. Een offerte is geheel vrijblijvend en heeft, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Een offerte die een termijn bevat kan door Nikiz desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht.
 2. Een offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De bedragen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voorts vermeld de offerte of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van aangenomen werk. Regiewerk = een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen de opdrachtgever en Nikiz zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
 3. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Nikiz niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.
 4. Door Nikiz desgevraagd verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd.
 5. Mondelinge toezeggingen door Nikiz zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Offertes worden gedaan onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in het assortiment of in/aan het product. Tevens behoudt Nikiz zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht.
 7. Nikiz is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstrofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door inschrijver verricht en/of geleverd moeten worden.
Artikel 3 OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de opdrachtgever Nikiz mededeelt dat hem de opdracht is gegund en deze door Nikiz (schriftelijk) is aanvaard, dan wel door hem een aanvang is gemaakt met uitvoering aan de geoffreerde werkzaamheden, dan wel de opdrachtgever de offerte schriftelijk accepteert. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Elke met Nikiz aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
 3. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door Nikiz schriftelijk aan de opdrachtgever wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat Nikiz te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het vierde lid omschreven recht.
 4. Indien een opdrachtgever tegenover Nikiz in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Nikiz te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de opdrachtgever te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 5. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de opdrachtgever zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Nikiz bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen. Meerwerk zal naar billijkheid en in overleg met Nikiz worden verrekend.
 6. Indien Nikiz een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de opdrachtgever schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de opdrachtgever gewenste tijd, dan dient Nikiz uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de opdrachtgever hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
 7. Indien een door Nikiz onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de opdrachtgever wordt geannuleerd zal Nikiz, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen. Deze vergoeding van kosten is gebaseerd op de dan reeds door Nikiz gemaakte kosten.
Artikel 4 UITBESTEDING WERK AAN DERDEN
 1. Opdrachtgever machtigt Nikiz om bij de uitvoering van de overeenkomst, indien noodzakelijk, derden in te schakelen.
Artikel 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van Nikiz zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor
  - de door Nikiz aan opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
  - krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 2. Ter zake van deze zaken verkrijgt Nikiz tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Nikiz verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Nikiz niet nakomt, worden alle vorderingen terstond en ten volle opeisbaar en is Nikiz bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
 3. De opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. De opdrachtgever mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
 4. Nikiz heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de opdrachtgever een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 6.
Artikel 6 DE LEVERTIJD
 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering en zal worden bepaald na acceptatie van de offerte. Nikiz verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Nikiz niet tot enige vergoeding, noch geeft hij de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd door omstandigheden in de risicosfeer van Nikiz, wordt Nikiz een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van drie maanden. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 2. De leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd indien:
  - de opdrachtgever in één of meer verplichtingen tegen Nikiz tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet.
  - de opdrachtgever Nikiz niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mede te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
 3. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden (wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst) en indien de opdrachtgever op de betreffende datum toch niet kan ontvangen zijn de uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij valt te denken aan kosten van opslag.
Artikel 7 WIJZIGINGEN IN HET AANGENOMEN WERK
 1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.
 2. Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.
Artikel 8 GARANTIE
 1. Voor door derden gefabriceerde en door Nikiz geleverde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Nikiz garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
 2. Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst drie maanden. Deze garantiebepaling c.q. garantietermijn(en) geldt eveneens voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het karwei door Nikiz dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Nikiz. Indien het geleverde of de materialen niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Nikiz de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen dan wel vervangen, zulks ter keuze van Nikiz.
 3. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
 4. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen of wanneer eigen materiaal door de opdrachtgever is aangeleverd.
 5. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
 6. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
Artikel 9 RECLAME
 1. Reclames kunnen slechts geldend gemaakt worden indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
Artikel 10 ANNULERING
 1. In geval van annulering door de opdrachtgever zijn alle door Nikiz ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Nikiz ten gevolge van de annulering geleden schade.
Artikel 11 BETALING
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling zonder enige verrekening binnen twee weken na de factuurdatum door de opdrachtgever te zijn ontvangen.
 2. Nikiz kan een termijnbetaling van de opdrachtgever verlangen:
  - 25% aanbetaling bij opdracht
  - 50% bij aanvang van de werkzaamheden
  - 25% bij oplevering
  De betalingstermijnen voor de aanbetaling, aanvang van de werkzaamheden en oplevering bedragen 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bij het niet naleven van de betalingstermijnen zoals voornoemd in lid 2 wordt geen aanvang genomen c.q. worden werkzaamheden niet voorgezet ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden.
 4. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.
 5. De opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch Nikiz zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
 6. De opdrachtgever is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de opdrachtgever van enige verplichting jegens Nikiz, ongeacht de in lid 4 van dit artikel bedoelde rentevergoeding.
 7. Binnengekomen betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten -rente en kosten daaronder begrepen- zelfs al verklaart de opdrachtgever te dien aanzien anders.
 8. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des opdrachtgever, heeft Nikiz het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Nikiz ten laste van opdrachtgever heeft, ineens en terstond opeisbaar.
Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Nikiz is nimmer aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
 2. Nikiz is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van ondergeschikten of van anderen die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 3. Nikiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens hem verstrekte adviezen.
 4. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Nikiz voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor opdrachtgever aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 5. Nikiz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor opdrachtgever aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 6. Nikiz heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren en dient hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidsstelling en daarmee de schadeloosstelling.
Artikel 13 OPNEMING EN GOEDKEURING
 1. De werkzaamheden worden voor oplevering door Nikiz gecontroleerd. De opdrachtgever heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door een derde.
 2. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf dagen na de dag van definitieve oplevering. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever al dan niet in aanwezigheid van Nikiz en strekt ertoe, te constateren of Nikiz aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan.
 3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan Nikiz binnen vijf dagen schriftelijk meegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Zonder enig bericht van de opdrachtgever binnen de hierboven gestelde termijn, gaat Nikiz ervan uit dat het (opgenomen) werk door de opdrachtgever wordt goedgekeurd.
 4. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd (ook zonder mededeling van de opdrachtgever) indien en voor zover het in gebruik wordt c.q. is genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag en bevestiging van goedkeuring van het werk of het desbetreffende gedeelte.
Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Nikiz is gevestigd.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.
Druk- & typfouten voorbehouden.

@Nikiz Interieurbouw